תקנון האתר

ברוך/כה הבא/ה לאתר של אחלה דיל בכתובת www.AchlaDeal.com, אתר המהוה פלטפורמה המקשרת בין משתמשי האתר לבין צדדים שלישיים, כהגדרת מונח זה להלן (להלן: "האתר"). באתר תוכל למצוא פרטים הנוגעים להצעות מכירה של צדדים שלישיים המציעים למשתמש מוצרי צריכה או שירותים מסוגים שונים (להלן: "הצעות המכירה", ו-"צדדים שלישיים" בהתאמה).

השימוש והגלישה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. על המשתמש הגולש באתר לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים לכל תנאיו, שכן כל פעולה שתבצע באתר ו/או באמצעות האתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון בו.

אחלה דיל מנגישה דילים והטבות ללקוחות המנויים באתר. ניתן לרכוש מנוי שנתי בקישור הבא
https://achladeal.com/purchase-a-subscription/
המדיניות שלנו לביטול העסקה מוגנת והיא בהתאם לחוק הגנת הצרכן הישראלי (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י אחלה דיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הצעות מכירה של צדדים שלישיים:

באתר תמצא פרטים הנוגעים להצעות מכירה של צדדים שלישיים המציעים למשתמש מוצרי צריכה או שירותים מסוגים שונים. תכנים אלו מתקבלים מהצדדים השלישיים ומתפרסמים באתר אולם אין לאחלה דיל או למי מטעמה היכולת להתחייב למשתמש כי הצדדים השלישיים, אשר גיבשו את הנתונים המופיעים בהצעות המכירה, אכן יספקו את השירותים ו/או המוצרים באופן המתואר בהצעות המכירה.

אחלה דיל איננה מתחייבת להציג או לשלב בהצעות המכירה את כלל הנתונים של כל הספקים ואינה יכולה להתחייב כי המחיר הנגבה על ידי הצדדים השלישיים הינו המחיר האטרקטיבי ביותר בשוק, כמו כן, אחלה דיל אינה יכולה לבדוק או לאמת על בוריו את תוכן הנתונים של הצדדים השלישיים כפי שמתפרסמים בהצעות המכירה, כך שעל אף שהצעות המכירה מתפרסמות באתר, האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש או הסתמכות עליהם חלה על הצדדים השלישיים ולא על אחלה דיל ו/או מי מטעמה, לכן אחלה דיל ממליצה למשתמש לנהוג כצרכן נבון ובנוסף לעיון בהצעות המכירה, להעמיק ולעיין במידע המופיע באתרים ובתנאי השימוש של הצדדים השלישיים טרם ביצוע רכישה ו/או פעולה כלשהי בקשר עימם.

המידע באתר ו/או בהצעות המכירה לא מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע רלוונטיים, ככל והיוועצות כזו נדרשת. הצגת האתר את הנתונים באמצעות הצעות המכירה, אינה מהווה משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאותם נתונים ו/או מוצרי צריכה ושירותים המפורסמים בהם.

יובהר כי תכנים המוצגים באתרים של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים של אתרי מכירות המוצגים באתר ו/או תכנים אשר עלו כתוצאות חיפוש באתר או מגלישה בהצעות המכירה, אינם בבעלות האתר ו/או אחלה דיל אינם מופעלים על ידי האתר, אינם באחריותו, והנם באחריותם הבלעדית של הצדדים שלישיים.

מובהר בזאת, כי על אף שהצעות המכירה מפורסמות באתר, אחלה דיל ו/או מי מטעמו אינם קשורים בשום צורה להצעות המפורטות בהן, ואספקת השירותים והסחורה המוצגת בהצעות המכירה הינן באחריות הבלעדית של הצדדים השלישיים אשר פרטיהם מפורסמים בהצעות המכירה. לפיכך אחלה דיל אינה אחראית לתכנים המופיעים בהצעות המכירה, לנכונות ומהימנות המידע והשירותים לרבות פרטים אודות נותני השירות, מהות השירותים, איכות השירותים, שמות הספקים של המוצרים והשירותים, מחירים, תנאי הרכישה, הליכי הרכישה, אספקת השירותים או כל דבר אחר שמציע צד שלישי וכל מידע אחר שמקורו במידע שמוצג בהצעות המכירה, או מופץ על ידי הצדדים השלישיים ו/או מי מטעמם, לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם שירותים ו/או סחורות של צדדים שלישיים כפי שעשויים להתפרסם בהצעות המכירה. בעצם גלישתך באתר, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את אחלה דיל ו/או מי מטעמו מכל אחריות בקשר לשירותים ו/או הסחורות המתפרסמות למכירה בהצעות המכירה.

אחלה דיל אינה ולא תהיה אחראית לכל פעולה ו/או התקשרות מכל סוג בין משתמשי האתר לבין הצדדים השלישים ו/או ספק מטעמם, זאת גם אם המשתמש פנה לצד השלישי באמצעות הצעות המכירה המפורסמות באתר.

האתר, אחלה דיל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק מכל סוג – ישיר, עקיף, תוצאתי, כספי או אחר, הפסד, אובדן הכנסה, רווח מנוע שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי ו/או לצד ג' אחר כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או שירות ו/או נתונים שמופיע באתר, בהצעות המכירה ו/או באתר של צד שלישי. המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהאתר אינו נושא באחריות ו/או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.

אחריות

השימוש באתר ובתכניו כמו גם במידע ובשירותים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר, אחלה דיל ו/או מי מטעמם בגין תוכן האתר, המידע והשירותים בו, הפרסומות בו, הנתונים והמידע הכלולים בהצעות המכירה המסופקים ע"י צדדים שלישיים, והשימוש ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. האתר ו/או אחלה דיל אינם מציגים או מבטיחים כי התכנים בהצעות המכירה ו/או באתר מדויקים ו/או מעודכנים. האתר, אחלה דיל ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לשום פעולה שתעשה בהתבסס על המידע המוצג באתר ואינם מקבלים על עצמם כל אחריות או חובה לכל טעות, השמטה או אי דיוק במידע ו/או בתכנים ו/או בפרסומות המוצגים בהצעות המכירה ו/או באתר.

האתר וכל התכנים, החומרים, המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירות המסופקים באתר מוצעים לפי בסיס "AS-IS", האתר, אחלה דיל ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי: (א) האתר יעמוד במי מדרישות המשתמש; (ב) האתר יהיה זמין לרבות באופן ממושך, מאובטח או שיהיה נקי משגיאות ו/או מנזקה; (ג) התוצאות שאותן ניתן להשיג מהשימוש באתר או מהשירותים המוצעים בו יהיו מדויקות או אמינות או לשביעות רצון המשתמש; או (ד) האיכות של השירותים, המידע, הסחורות או כל חומר אחר הנרכש או התקבל באמצעות האתר יעמוד בציפיות המשתמש.

כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, נתונים, פרסומות, קישורים, הצעות המכירה, שירותים וכיו"ב המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת הפניה, נעשית על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

ייתכן שהמשתמש יחויב בעלויות נוספות מצד מפעילי רשתות ו/או מפעילי תקשורת בעת השימוש באתר. עלויות אלו כפופות להסכמים בין המשתמש לבין המפעילים. האתר, אחלה דיל ו/או מי מטעמם אינם אחראים לעלויות אלו.

רישומי המחשב של האתר ו/או אחלה דיל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

האתר, אחלה דיל ו/או מי מטעמם רשאים מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, להסיר את האתר מהאינטרנט או איזה מהתכנים ו/או מהשירותים ו/או לחסום את הגישה אליהם (בין אם בהצעות המכירה ובין אם באתר בכלל), כולם או חלקם, וכן לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר, זאת בלא צורך להודיע על כך למשתמשים מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי נוחות למשתמשים. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או אחלה דיל בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

האתר ו/או אחלה דיל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא יהיה האתר ו/או אחלה-דיל אחראי לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו (ככל שיגרמו) למשתמש. כן שומר לעצמו האתר ו/או אחלה-דיל את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמש ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו או בכלל.

בשום מקרה לא תחול על אחלה דיל ו/או האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי לנזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי בגין כל נזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או בהתקשרות לצדדים שלישיים הנובעת מהשימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של אחלה דיל. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב מאחלה דיל.

אחלה דיל אינה אחראית לכך שתכנים הכלולים באתר והמועלים על-ידי משתמשים לא יפרו זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו זאת בשל חוסר היכולת האפקטיבית לפקח על התכנים המועלים לאתר על-ידי המשתמשים.

האתר ו/או אחלה דיל אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר להפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי משתמשים.

ככל והאתר יאפשר זאת למשתמשים, בעצם העלאתם ו/או פרסומם ו/או מסירתם של תכנים ו/או מידע כלשהו לאתר, יש משום אישור של המשתמש כי כלל הזכויות בתכנים כאמור מצויים בבעלותו, וככל שלא כך הדבר, כי המשתמש אוחז באישור כדין לעשות שימוש בתכנים כאמור, ובאופן כאמור, כלומר להעלות ו/או לפרסם ו/או למסור את התכנים באתר. מובהר כי האתר ו/או מי מטעמו לא ישא באחריות כתוצאה מפרסום ו/או העלאה ו/או מסירת תכני משתמשים, והמשתמש האחראי לאמור יפצה את האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב כך.

בעצם העלאת ו/או פרסום ו/או מסירה של תכנים ו/או מידע כלשהו לאתר, יש משום הסכמה של המשתמש להעניק לאתר ו/או לאחלה דיל, רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להפיץ, לשווק, לפרסם, לשכפל, למכור, לשדר, להציג, להעמיד לרשות הציבור, לייצר יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, לתרגם ו/או לבצע כל פעולה אחרת בתכנים כאמור, לרבות בדרך של ניצול מסחרי ו/או לשם יצירת זכויות, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האתר ו/או אחלה-דיל, הן באתר והן בכל מדיה אחרת כפי שיראו לנכון. אחלה דיל לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי כלשהו במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה.

סמכות דין ושיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

ככל ויוחלט על ידי הרשות המוסמכת לכך, כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.

בכל שאלה או בירור לגבי המצוין בתקנון זה ניתן לפנות לנציגי אחלה דיל בכתובת המייל info@AchlaDeal.com

אחלה דיל
Logo
Enable registration in settings - general